Thai CoCo Fun Run ครั้งที่ 2

Thai CoCo Fun Run ครั้งที่ 2

Thai CoCo Fun Run #2

1. เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างคนในชุมชน และนักกีฬาที่มาจากที่ต่าง
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายที่ดี
3. รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เพื่อร่วมทำบุญสร้างวิหารหลวงพ่ออู่สำเภาทอง วัดเนกขัมมาราม
4. เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่สวนมะพร้าวน้ำหอมของดำเนิน